Sak 62/18-20 Situasjonen i Oslo BK

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 62/18-20 Situasjonen i Oslo BK

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Det er stor bekymring i forbindelse med driften av vår største klubb – Oslo BK.  Forbundet har bedt om innsyn i protokoller i perioden fra ordinært årsmøte som ble avholdt 28. mars 2019 frem til dags dato. Protokollene bekrefter at det er mangelfulle demokratiske prosesser i klubben.

 

Det er bekreftet at 4 av de valgte 6 personene i styret har fratrådt samt at 1 av de 2 varamedlemmene har fratrådt. Dette betyr at styret kun har 3 medlemmer igjen og dermed ikke er vedtaksdyktige da vedtak må fattes med flertall. Det er ikke mulig å oppnå flertall med 3 personer.

 

Følgende momenter må styret forholde seg til:

Mange bekymringsmeldinger om styresett og økonomi

5 av 8 tillitsvalgte til styret har fratrådt

Ingen kvinner i styret

Manglende styrebehandling av viktige/nødvendige saker

Manglende demokratiske prosesser

 

Styret må beslutte hvordan de vil følge opp klubben videre.

 

Styrevedtak i saksnr. 62/18-20

Med bakgrunn i NIFs lov §2.3 kaller Norges Biljardforbund inn til ekstraordinært årsmøte i Oslo Biljardklubb.

 

Oslo Biljardklubb gir i henhold til samme lov Norges Biljardforbund tilgang til regnskap, bilag, gjeldende lov for idrettslaget og medlemslister i forbindelse med innkalling og avvikling av det ekstraordinære årsmøtet.

 

Følgende agenda settes opp til det ekstraordinære årsmøtet:

1.Godkjenne de stemmeberettigede.

2.Godkjenne innkallingen og saklisten.

3.Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.Valg av fullt styre eller suppleringsvalg.

5.Valg. Avhengig av utfall av punkt 4:

a.Valg av fullt styre – eller….

b.Suppleringsvalg

6.Suppleringsvalg av ett medlem og ett varamedlem til valgkomitéen.

 

Vedtaksdato

25.09.2019