Sak 65/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 65/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

Informasjon fra NIF og aktiviteter på «Huset»

oDigitalisering

Det ble presisert viktigheten av at alle klubber kommer seg over på «Klubbadmin» som medlemssystem. Det kommer fra NIF sin side til å bli innført noen form for sanksjoner mot de klubbene som ikke får dette på plass.

oForvaltningsordningene

Det ble referert til styrevedtak nr. 27 i Idrettsstyret som omhandler revisjon av forvaltningsordningene. Vedtaket er omfattende og inngripende i forhold til dagens ordning. Dette gjelder i første omgang uklarheter rundt definisjonen av «tilskuddsberettiget aktiv utøver» og uklare formuleringer rundt grenbegrepet.

oIdrettsmeldingen

Denne er nå ute på høring i organisasjonen. Høringsfrist er 4. desember. Norges Biljardforbund bruker ikke mye ressurser på sitt høringssvar.

o«Idretten skal»

Dette var til behandling i Idrettsstyret som ba generalsekretæren om å komme tilbake med et videre bearbeidet dokument til Idrettsstyrets møte nr. 5.

oBeredskapsplan

Idrettsforbundet har utarbeidet en beredskapsplan som skal benyttes dersom det oppstår en krise i organisasjonen. Denne bør gjøres kjent i organisasjonen og implementeres i Biljardforbundets beredskapsplan.

oSFA-møte i Halden

Generalsekretæren informerte fra et godt møte i Særforbundsalliansen. Saker som sto på agendaen var avtalen med Thon og Gjensidige, mediearbeid samt Markeds- og sponsorarbeid..

oMøte om Post-2 og Post-3

Det årlige særforbundsmøtet hvor midlene over Post-2 og Post-3 skal diskuteres og vurderes avholdes mandag 11. november. Generalsekretæren informerer til styret hvordan det rapporteres til møtet og gir en kort oppsummering av møtet etter at det er avholdt.

 

Nordic Billiard Council

oDet avholdes møte i NBC fredag 29. november. Viktige saker er avklaringer på Nordisk Mesterskap 2020 – både Pool og Snooker, samt endret regel om spilleberettigelse på tvers av grensene.

Status Oslo BK

oGeneralsekretæren har vært til stede på klubbens styremøter etter det ekstraordinære årsmøtet. Det nye styret begynner å få bra oversikt over hvordan den økonomiske situasjonen er. Det vises for øvrig til sak 67 i dette styremøte.

Nytt ratingsystem

oTurneringssjefen informerte kort om status rundt det nye ratingssystemet.

Klubbutvikling/rekruttering

oDet er utlyst midler til klubbutvikling/rekruttering på forbundets hjemmesider. Søknadsfrist er satt til 10. november og organisasjonsutvalget vil, sammen med generalsekretæren behandle søknader og innstille til støtte.

NM-uka 2021

oGruppen av ressurspersoner som ble introdusert under orienteringssakene i styremøte nr. 5/18-20 jobber godt videre. Gruppen vil være klar til å ytterligere informere om sitt arbeid under Fagdagen 25. april 2020.

E-læring Turneringslederutdanning

oDet skal avholdes arbeidsmøter mellom Biljardforbundet og Akilles (forlaget som utvikler e-læringsportalen for Biljardforbundet) for å avklare de siste detaljene i planleggingen.

Bingo

oForbundet er kontaktet av en bingoentrepenør for tilknytning til driften. Det blir spennende å se om dette vil få noen positive økonomiske konsekvenser.

Nytt design hjemmesider

oFirmaet som utvikler nye hjemmesider på oppdrag fra forbundet er i sluttfasen på designjobben. Justeringer avklares i nær fremtid.

 

Styrevedtak i saksnr. 65/18-20

Sakene tas til orientering.

 

Vedtaksdato

03.11.2019