Sak 98/16-18 Saker til Biljardtinget

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 98/16-18 Saker til Biljardtinget

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn

 

Styret foretok en gjennomgang av alle nødvendige dokumenter til Biljardtinget som ikke tidligere var behandlet.

 

Beretninger

oForbundsstyret                

oSport                                

oTurnering                        

oOrganisasjonsutvikling        

oKommunikasjon                

 

Endring av lovens §17 (punkt 10) og §21 ifm innføring av disiplinærutvalg

 

Forslag til endring av §17 – nytt punkt 10.f :

«Disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varemedlemmer.»

 

Forslag til endring av §21:

Nytt navn på paragrafen: «Faste komitéer og utvalg»

Nytt punkt 3. Disiplinærutvalg:

 

«Disiplinærutvalg velges på biljardtinget etter innstilling fra Valgkomitéen for én tingperiode.

 

Utvalget skal behandle alle saker som kommer til utvalgets kjennskap, hvor vedtekter, regler og/eller bestemmelser har blitt krenket av part som omfattes av Norges Biljardforbund og dens organisasjonsledds virksomhet. Dette inkluderer saker som allerede er behandlet av turneringsleder og jury i forbindelse med turnering.

 

Saker som omfattes av NIFs straffebestemmelser eller bestemmelser om doping skal ikke behandles av utvalget.»

 

Forslag fra Ask BC – Erklæring om likestilling

 

Styret diskuterte forslaget fra Ask BC. Konklusjonen føres inn som «Forbundsstyrets innstilling» i Tingdokumentene.

 

Fastsette klubbkontingent og lisens

 

Det foreslås ingen endringer i klubbkontingentens størrelse.

 

Klubber med under 100 medlemmer        kr. 1.000,- pr. år
Klubber med 100 eller flere medlemmer        kr. 1.500,- pr. år

 

Forbundsstyrets innstilling:

Klubbkontingenten forblir uendret for 2019 og 2020.

 

Det foreslås ingen endringer i lisensenes størrelse.

 

Lisens – Forslag (gjeldende fra 2019):

A-lisens        : kr. 300,-        (senior)
B-lisens        : kr. 50,-        (junior)
C-lisens        : kr. 0,-        (rekrutt)
D-lisens        : kr. 150,-        (engangs)
E-lisens        : kr. 200,-        (oppgradering)        

 

Virksomhetsplan

 

Styret gjennomgikk den reviderte virksomhetsplanen.

 

Langtidsbudsjett

 

Styret gjennomgikk langtidsbudsjettet for 2019 og 2020.

 

Styrets innstilling til valgkomité

 

Styret diskuterte kandidater til valgkomitéen, men det er utfordrende å komme med noen innstilling før valgkomitéen har levert sin innstilling

 

Innhold og ansvarsfordeling – Fagdag

 

Fagdagen ble gjennomgått og ansvar ble fordelt.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 98/16-18

Generalsekretæren sammenstiller beretningene og sender ut sammen med resterende sakspapirer i henhold til frist.

Endring av loven oversendes til Tinget i henhold til teksten i saksdokumentene.

Forslag fra Ask BC: Forbundsstyret støtter intensjonene i forslaget, men er usikre på hvilke konkrete saker som ligger i forslaget og er heller ikke sikre på hvilke konkrete konsekvenser dette vil få i ulike regelverk. Forbundsstyret foreslår at erklæringen overføres til det kommende styret som utarbeider forbundets strategi i saken i samarbeid med klubbene.

Klubbkontingenten forblir uendret.

Lisensen forblir uendret.

Virksomhetsplanen sammenstilles og sendes ut sammen med resterende sakspapirer i henhold til frist.

Langtidsbudsjettet ferdigstilles og sendes ut sammen med resterende sakspapirer i henhold til frist.

Styrets innstilling til Valgkomité må avventes i forhold til øvrige innstillinger fra eksisterende valgkomité.

Generalsekretæren, Presidenten og organisasjonsutvalget sammenstiller programmet med presentasjon og gruppeoppgaver til fagdagen som skal ha hovedfokus på rekruttering og turnering.

 

 

Vedtaksdato

09.04.2018