Senior

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Utøveravtaler >

Senior

 

 

 

 

Logo_NBRETNINGSLINJER

 

NORGES BILJARDFORBUND SPILLERKONTRAKT 2020
(for PDF - trykk HER)

 

(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

NAVN
 

FØDSELSDATO (DDMMÅÅÅÅ)
 

ADRESSE
 

TLF
 

E-MAIL
 

 

 

1.FORMÅL

Norges Biljardforbunds formål er å fremme biljardidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Biljardforbundet skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer forbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

 

Denne avtalen danner grunnlaget for finansiering av toppidretten og dermed slik at NB kan tilrettelegge best mulige sportslige vilkår for utøveren. Avtalen regulerer i hvilken utstrekning og på hvilken måte NB har rett til å benytte utøveren i landslagsvikrsomhet og i markedsaktiviteter, samt andre rettigheter og forpliktelser mellom partene.

 

2.ANDRE BESTEMMELSER

I tillegg til denne avtalen er utøveren og forbundet underlagt følgende idretts-organisasjoners gjeldende lover og regler til enhver tid:

 

-Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC)

-De internasjonale forbund som NB er tilknyttet

-Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF)

-Norges Biljardforbund

 

Hver av partene plikter å sette seg inn i bestemmelsene. Denne avtalen omfattes ikke av arbeidsmiljølovens bestemmelser og er således ikke et arbeidsgiver-/ arbeidstakerforhold mellom partene.

 

3.UTØVERENS FORPLIKTELSER

Utøveren forplikter seg ved uttak til å delta på forbundets landslagsvirksomhet, herunder:

-Å gjøre sitt beste for å oppnå best mulige sportslig resultater, være en god rollemodell og et positivt forbilde for andre

-Ikke under noen omstendighet benytte ulovlige metoder eller medikamenter (dopingbestemmelsene), ikke nyte alkohol før, under eller mellom matcher.

-Gjennomføre e-læringen «Ren utøver» fra Antidoping Norge etter frister gitt av forbund/trener.

-Melde fra ved forfall til ansvarlig person i NB

-Å benytte NBs offisielle landslagsbekledning i forbindelse med all opptreden knyttet til landslagsvirksomheten

 

Ved brudd på bestemmelsene kan spilleren bli utestengt fra laget og sendt hjem for egen regning. Spilleren må også tilbakebetale de utlegg NB har hatt i forbindelse med representasjon av spilleren.

 

Utøveren stiller sitt navn, bilde og signatur til NBs rådighet. Det for å benyttes til fotokampanjer, reklame og videoinnslag.

 

NBs rett til å benytte utøveren er eksklusiv og utøveren plikter å avstå fra å inngå private markedsavtaler tilknyttet sin sportslige virksomhet.

 

 

4.NBs FORPLIKTELSER

-NB skal være rådgiver og støttefunksjon ved deltagelse i internasjonale turneringer og mesterskap

-NB skal gi utøveren et tilbud ut ifra tilgjengelige ressurser, som er best egnet til å oppnå felles målsetting mellom NB og utøver

-Sørge for pressemeldinger

-Varsle utøveren om fremtidige markedsaktiviteter innen rimelig tid, slik at utøveren kan planlegge og innrette seg etter dette

-NB kan ikke overføre rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen til andre

-NB dekker alle reisekostnader for utøveren uttatt til landslaget med unntak av reiseforsikring

-NB sørger for at utøveren får diettgodtgjørelse, betalte måltider eller annen støtte under mesterskap

 

5.MISLIGHOLD

Ved mislighold av avtalen kan hver av partene kreve sitt økonomiske tap erstattet.

Ved brudd på utøverkontrakten kan NB innføre sanksjoner i form av advarsel, redusert økonomisk bistand eller utestengelse fra landslaget. Videre sponsing, bøtelegging etc vil kunne vurderes om nødvendig. I det tilfelle skal hver av partene har mulighet til å legge frem sin side av saken for et samlet forbundsstyre.

 

Kontrakten er utferdiget i to eksemplarer, et for utøveren og et for administrasjonen.