Støtteprosesser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2018-2022 >

Støtteprosesser

 

 

 

clip0015

For å støtte opp under kjerneprosessene eksisterer det en rekke prosesser som må være godt utviklet, gjennomtenkt og gjennomførbare for å kunne ivareta kjerneprosessene på en god og forsvarlig måte.

Det må utvikles konkrete strategi, - handlings- og tiltaksplaner som bygger på en sammenheng mellom kjerneprosessene, fokusområdene, støtteprosessene og Ansvars-, Fullmakts- og Arbeidsfordelingskartet i Norges Biljardforbund. Ansvars-, Fullmakts- og Arbeidsfordelingskart regulerer og klargjør fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet i/mellom forbundsstyret, oppnevnte fagområder/utvalg, komitéer og ansatte.

Norsk idrett i inne i en moderniseringsprosess. Biljardforbundet vil følge prosessen og delta i de forum som kan utvikle norsk biljard. Dette kan bety nye måter å samhandle, arbeide og utvikle oss på. I tillegg har vi åpenhetsdebatten i norsk idrett generelt og i Norges Biljardforbund spesielt. Vi må tenke nytt for å utvikle oss. Styret åpner for en ny modell for samhandling mellom Forbundsstyret, administrasjon, utvalg og klubber.

For å skape åpne linjer, hjelp av flere ressurspersoner, diskusjon i flere saker og skape større beslutningsgrunnlag for å gjøre vedtak, ønsker vi å opprette Styrelederforum på Facebook hvor leder og nestleder i alle klubber, i tillegg til administrasjon og Forbundsstyret har tilgang med skriverett. Der kan klubber og Biljardforbundet dele erfaringer, komme med idèer og gi innspill i saker Forbundsstyret publiserer.  Alle saker som tidligere har blitt behandlet i utvalgene, vil først bli presentert for Styrelederforum for innspill. Utvalgene blir redusert til en sammensetning av en styrerepresentant som utvalgsleder og en representant fra hver gren. Utvalgene vil gi innstilling til Forbundsstyret i de saker som skal har protokollført vedtak.

 

clip0017

 

Organisasjon

 

Turnering