Valgkomité

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Retningslinjer >

Valgkomité

 

 

 

 

Logo_NBRETNINGSLINJER

 

 

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal være valgt på Biljardtinget og rapporterer til og legger frem sitt forslag for Biljardtinget.

 

Anbefalte hjelpemidler

Organisasjonsleddets lov (basert på NIFs lovnorm for det aktuelle organisasjonsleddet)

NIFs lov http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1

Kjønnsfordelingsbestemmelsen følger av NIFs lov § 2-4

Valgbarhetsbestemmelsene følger av NIFs lov § 2-5, 2-6 og 2-7

 

Dersom det finnes:

Arbeidsfordeling i styret

Delegasjonsreglement

Organisasjonskart

Interne rutinedokumenter

 

Valgkomiteen – et viktig ledd i en organisasjon

Norsk idrett er basert på frivillighet

Valgkomiteen skal ha gjort en jobb på forhånd på vegne av Biljardtinget for å plukke ut og sette sammen det beste mannskapet på skuta for de neste årene!

 

Det betyr at valgkomiteen bør:

• Være orientert og oppdatert

• Ha tilgang til referater og protokoller fra møter

• Få blad, tidsskrift og være oppdatert på evt. internettside

• Være aktiv på fellesmøter

• Ha kontakt med andre medlemmer av komiteen.

 

Plan for komitéarbeidet

• Få oversikt - hva og hvordan arbeidet skal gjennomføres

• Hvem skal velges

• Hva er oppgavene til den som skal velges

• Tidsplan som stemmer med lovens krav

• Gi alle en mulighet til å komme med forslag

 

Start arbeidet i god tid

• «Letefasen» tar ofte lenger tid enn beregnet.

• Du «skylder» Biljardtinget den respekt at dette ikke bærer preg av venstrehåndsarbeid.

• Du er med og markedsfører ledelsen av NB ved din oppførsel og framferd.

• Resultatet du oppnår er et speilbilde av forberedelsene.

 

De som er på valg

• Alle bør tilskrives

• Bruk et standard spørreskjema som kartlegger:

o Om gjenvalg ønskes (ikke automatikk)

o Begrunnelse

o Om vedkommende er interessert i andre oppgaver

o Utfyllende kommentarer

 

Kommunikasjon

• Samtale med alle enten de tar gjenvalg eller ikke

• Personlig og fortrolig

• Dere skal vurdere hvem som fungerer og ikke

Oppsummering så langt

• Lag en oppsummering med vurderinger

• Gjør opp status

• Dere vet nå hva dere skal lete etter

 

Strategi for «letefasen»

• Hvilken kompetanse trenger Norges Biljardforbund nå dvs. hvilke funksjoner som bør styrkes eller fornyes

• Avstem forbundets mål

• Status i pågående prosesser

• Styrets egne vurderinger av arbeidsoppgavene

Innkomne forslag

Gi alle medlemsklubbene en frist der de kan komme med forslag på tillitsvalgte. Denne delen av arbeidet er ofte undervurdert.

 

Ta en samtale med alle det er forslag på og finn ut av

• Holdninger til idrett

• Kjennskap til leddets mål og kandidatens egen oppfatning av disse

• Hvor mye tid kan den enkelte bruke

• Kandidatens kunnskapsnivå

Innstilling kandidater

• Tilskriv alle dere vil innstille og hvilket verv

• Be om svar før en komplett liste sendes styret

• Send listen komplett til styret med kopi til de som er på listen

• Ta gjerne med kandidatens kompetanse og erfaring

• Styret har ansvar for å sende innstillingen ut sammen med øvrige tingpapirene

 

Presentasjon på Biljardtinget

Presenterer forslaget på følgende måte:

• Valgkomiteens sammensetning

• Hvordan komiteen har arbeidet og hva de har gjort

• Innstilling og begrunnelse for hver kandidat

 

Valget

• Tingdirigenten overtar og styrer selve valget.

• Skal kandidatene presentere seg selv?

 

Benkeforslag under Tinget

• Valgkomiteen forsvarer sin innstilling og argumenterer for dette eller ber om pause for å omarbeide forslaget

• Ved benkeforslag er det viktig å kontrollere at kandidaten er forespurt