Hvordan starte klubb

Veiledning for å stifte og melde inn inn et idrettslag i Norges idrettsforbund

Stiftelse og opptak av idrettslag

Dersom en ønsker å stifte og melde inn et idrettslag i Norges idrettsforbund bør følgende fremgangsmåte benyttes. Søknadsskjema for opptak av idrettslag ligger nederst på siden. Søknaden vil bli sendt direkte til aktuell idrettskrets.

  1. En bør på et tidligst mulig tidspunkt ta kontakt med idrettskretsen som er den som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Idrettsforbundet.
  2. Dette bør gjøres for å unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. og som vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordnært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes.
  3. Initiativtakerne innkaller til stiftelsesmøte. Innkallingen kan stilles til et begrenset antall personer eller skje ved annonsering i media. Se forslag til sakliste for stiftelsesmøte.
  4. Stiftelsesmøtet bør drøfte om en ønsker å stifte et eget selvstendig idrettslag eller om en skal heller søke å opprette en gruppe i et allerede eksiterende idrettslag der en kan drive den aktiviteten en ønsker. Den sistnevnte løsningen er i mange tilfeller å foretrekke da kravene til drift av aktiviteten blir enklere og en unngår de formalia krav som kreves for å opprette og drifte et eget idrettslag.
    Dersom idrettslaget skal søke om medlemskap i NIF, må stiftelsesmøtet vedta de vedtekter/lover som fremgår av [lovnormen for idrettslag]. OBS! Bruk siste godkjente lovnorm fra denne linken og ikke fra andre kilder.
  5. Stiftelsesmøtet må også bli enige om lagets navn. Navnet må være i henhold til [Forskrift om navn på idrettslag] Stifterne må også velge et styre, en valgkomité samt to revisorer. Til sammen minimum 10 personer over 15 år for å fylle alle lovpålagte tillitsverv.
  6. De vedtak som blir fattet føres deretter inn i en [Protokoll]. Protokollen bør undertegnes av de tilstedeværende. Søknad om opptak sendes så til idrettskretsen ved å fylle ut en elektronisk søknad.
  7. Når en klikker på lenken under får en opp påloggingsvindu hvor en enten kan logge på med sin Min idrett-brukerkonto eller registrere en ny bruker, før pålogging og tilgang til søknadsskjemaet.  Søknaden sendes automatisk den idrettskretsen som søker velger. Det kreves i tillegg følgende vedlegg; a) protokoll fra stiftelsesmøtet, b) vedtatt lov/vedtekter, c) medlemsliste. Det tar noen tid å behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til idrettsråd og særidretten.

Søknadsskjema for opptak av idrettslag