Fattigdomsmidler – 2018

Norges Biljardforbund søkte høsten 2017 om midler fra Bufdir i «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018» og fikk tidligere i vår melding om at vi var tildelt kr. 100.000,- til prosjektet «Aktivitet, Utstyr og Antrekk«.

Vi inviterer klubbene til å gjøre seg nytte av disse midlene i sin aktivitet. Det presiseres at det ikke opprettes en egen tilskuddsordning internt i biljardforbundet. Det vil si at alle tiltak – som tilfredsstiller kriteriene i ordningen – vil få tildelt midler fra prosjektet frem til midlene eventuelt er oppbrukt. Klubbenes søknader om midler fra ordningen vil blir fortløpende behandlet etter hvert som de kommer inn.

Tilskuddsåret 2018 går frem til 1. mars 2019.

Mål for ordningen
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Rekruttering
Det legges avgjørende vekt på at midlene treffer tilskuddsordningens målgruppe og at rekrutteringen av målgruppen skjer i samarbeid med relevante aktører (skole, nav, barnevern etc.). Videre legges det til grunn at målgruppen ikke skal oppleve stigmatisering i forbindelse med vurderinger eller kontroll av bruken av midler. Det kan ikke gis midler til å dekke rene medlemskontingenter.

Søknad
Klubbene sender søknad til forbundet (biljard@biljardforbundet.no) så snart de har sitt tiltak klart. Det må vedlegges en konkret beskrivelse av tiltaket samt beskrivelse av hvilke aktører klubben skal samarbeide med ved rekruttering. Tiltakets start- og sluttdato skal anføres i søknaden. Budsjett for aktiviteten skal vedlegges.

Rapportering
Det skal uoppfordret leveres sluttrapport så snart tiltaket er avsluttet og senest innen 15. februar 2019. Alle kostnader (og eventuelle inntekter) i aktiviteten skal dokumenteres og skal føres i eget regnskap. Det kan kreves at dere tilbakebetaler hele eller deler av tilskuddet dersom:

  • dere gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger
  • dere ikke bruker midlene slik dere beskrev i søknaden og budsjettet
  • dere ikke bruker midlene i samsvar med vilkårene
  • dere ikke bruker hele eller deler av tilskuddet
  • dere ikke gjennomfører tiltaket
  • dere ikke sender inn rapport og regnskap innen fristen

Kontakt
Dersom dere ønsker ytterligere opplysninger om tilskuddsordningen, ta kontakt med Generalsekretæren på biljard@biljardforbundet.no eller mobil 93208061.

You may also like...