Oppdatert informasjon om smittesituasjonen i forhold til aktivitet i klubbene

Bakgrunn

Situasjonen for norske klubber og lag i idretten generelt og biljarden spesielt er preget av stor usikkerhet og et altomfattende ønske om å få komme i gang med aktivitet igjen.  Både økonomisk, men også psykososialt er det svært ønskelig at vi begynner å bevege oss i retning av noe som kan oppleves som normalt.

Pandemien veltet over oss med en kraft ingen kunne forutse, og når myndighetene og Biljardforbundet stengte ned aktiviteten 12. mars, visste ingen av oss hvilke dimensjoner dette ville få. Når helsemyndighetene lempet noe på nedstengningen av norsk idrett i begynnelsen av april, fant styret i Biljardforbundet at det allikevel ikke kunne anbefale noen form for aktivitet i våre klubber. Det ble derfor fattet et vedtak 2. april som sterkt anbefalte fortsatt stengte biljardlokaler. Dette vedtaket ble fattet med bakgrunn i de generelle smittevernsreglene som helsemyndighetene har lagt frem.

Smittevern

Det aller viktigste er fremdeles å bidra på den nasjonale og globale dugnaden for å forhindre smitte.  Samtidig er det slik at vi – så raskt som mulig – ønsker at våre klubber skal få komme i gang med sin drift.

Det er fremdeles slik at vi anser biljardduken som en potensiell stor smittekilde som det er vanskelig å desinfisere.  Vi har fått mange innspill fra klubbene på alternative tiltak – både UV-stråling, tørrdamping, varmebehandling og karantene har blitt foreslått. Forbundet har tatt flere av disse spørsmålene videre gjennom en dedikert kanal i Idrettsforbundet inn til helsemyndighetene. Da det sannsynligvis finnes for lite forskning på Covid-19 viruset, så har helsemyndighetene vansker for å svare helt konkret på våre spørsmål. Den anbefalingen de – ved flere anledninger – kommer tilbake til er da å sette bord og utstyr i karantene. Karantenetiden anbefales satt til 1 uke. Selv om vi som vanlig avislesende mennesker synes at denne karantenetiden er veldig lang, så kan vi ikke påberope oss kompetanse som gjør at vi kan sette denne anbefalingen til side. Vi har dessverre heller ikke tilgang til forskermiljøer som kan bekrefte hva som – vitenskapelig – er korrekt.


Økonomiske konsekvenser

Det er en kjensgjerning at de økonomiske tiltakspakkene fra myndighetene treffer for smalt. Det har idretten kommentert i media ved flere anledninger den siste uken – både ved Idrettspresidenten og andre. Forskriftene, som regulerer kompensasjonsordningen, er vedtatt av myndighetene. Jeg antar at minimumsgrensen på kr. 25.000,- er satt for å redusere antall søknader til et håndterlig nivå. Dette slår da svært dårlig ut for oss på lik linje med en rekke andre små idretter.

Til orientering var vår plan at vi skulle søke om kompensasjon for ALLE forbundsturneringer på vegne av klubbene, men det er også en begrensning på at søkerorganisasjonen IKKE kan ha mer en 60% av sine inntekter fra offentlig støtte. Det ekskluderte forbundet fra å søke.

Det kom også en åpning for at enkelt deler av idretten kan søke om kontantstøtte til uunngåelige driftskostnader på lik linje med resten av næringen som opplever omsetningstap. Heller ikke denne ordningen treffer våre klubber – av flere årsaker. For det første kreves registrering i foretaksregisteret samt at organisasjonen har ansatte. Det ekskluderer alle våre klubber.

Det jobbes kontinuerlig opp mot NIF for å påvirke fremtidige pakker ut ifra vårt ståsted. Hva neste tiltak blir er – for oss – vanskelig å svare på. Ledelsen i Idrettsforbundet, som er i kontinuerlig dialog med politiske beslutningstakere, er klar over at de eksisterende tiltakene bommer. Det ligger da i kortene at det utøves press for å få tiltakspakker som hjelper for grasrota – hvor de fleste av våre klubber befinner seg.

Det er viktig for våre idrettspolitikere å ha et best mulig grunnlag for sine krav i forhandlingene. Derfor er det svært viktig at alle klubber registrerer sine økonomiske konsekvenser i rapporteringsskjemaet som NIF sendte ut i mars. Foreløpig er det kun 13 av våre ca. 40 klubber som har rapportert inn tall.

Kan det drives aktivitet?

Etter at styret fattet sitt vedtak 2. april, så har det ikke kommet nye elementer i saken.  Det betyr at Biljardforbundets anbefaling fremdeles er at på generelt grunnlag bør alle klubber holde sine lokaler stengt. Denne generelle anbefalingen gjelder i første omgang frem til 15. juni.  Myndighetene har varslet at de tidlig i mai skal komme med retningslinjer gjeldende for sommeren når det gjelder idretts- og kulturaktivitet.

Når dette er sagt ser vi selvfølgelig at det er store lokale forskjeller i landet – hvor Oslo er episenteret for den nasjonale smitten. Det betyr nok at det vil være forskjell i tiltakene rundt om i vårt langstrakte land. Biljardforbundet er ikke i stand til å komme med en anbefaling til hver enkelt klubb. Derfor har vi den generelle anbefalingen om å holde stengt. Vi foreslår at den enkelte klubb tar kontakt med lokale helsemyndigheter ved kommuneoverlegen for å avklare lokale forhold.

Dersom det åpnes for aktivitet i enkelte klubber, er det en forutsetning at de generelle smittevernstiltakene følges med maksimum 5 i gruppe og minimum 2 meters avstand. Det skal heller ikke benyttes felles utstyr. Slik vi ser det vil det ved eventuell åpning bli utfordrende med mer enn 1 spiller pr. bord.

Vi håper at dere «står han av», og vi kan forsikre dere om at det jobbes på spreng for å få sentrale tiltak som kan komme våre klubber til gode. Og vi håper selvfølgelig at vi så raskt som mulig ser masse biljardaktivitet rundt om igjen.  Ta vare på dere selv, og til klubbene; ta vare på deres medlemmer, i denne perioden vi er inne i slik at vi er klar for innsats igjen når dette går over. For det blir bra igjen.

Dersom klubbmedlemmer har spørsmål rundt dette ber vi om at egen klubb blir kontaktet. Dersom klubber har spørsmål, vennligst ta kontakt med forbundet på biljard@biljardforbundet.no

Stay safe 😊

You may also like...