Samordnet rapportering 2020

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin). Det er mange klubber som fremdeles ikke har avholdt sine årsmøter, så det er kun tilgjengelig informasjon (som for eksempel medlems- og aktivitetstall) som skal registreres i første omgang.

Hva skal rapporteres?

1 Medlemstall og aktivitetstall 

2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet er gjennomført) 

3 Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøtet er gjennomført) 

4 Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret). 

5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig 

.

.

Medlemstall 
Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 

Aktive medlemmer 
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. Dersom medlemmet er aktiv i flere grener, skal de registreres i begge/alle grener vedkommende er aktiv i.

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig
Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: 

.

.

Har dere spørsmål?  

Ta kontakt med:

You may also like...