Norgesrating – Oppdatert

OM RATINGEN

NB! Utregningen i Norgesratingen er endret. Dette er gjort for å få et mer nøyaktig forhold mellom utøverne, samt å få nye utøvere raskt på plass på korrekt nivå. Saken om Norgesrating er derfor oppdatert og endret flere steder.

Norges Biljardforbund sin Norgesrating er en nasjonal rangering av alle lisensierte utøvere, hvor resultatet i hver match gir poeng. Fra sesongen 2020/2021 er rating for alle utøvere regnet ut med startpoeng på 1150 i systemet. Tellende matcher i Norgesratingen er alle matcher fra godkjente terminfestede turneringer i regi av Norges Biljardforbund som er uten Handicap og som krever lisens. Resultater fra 2015 til dags dato gir utøvers rating.

Norgesratingen er dynamisk og oppdateres etter hver turnering gjennom sesongen. Norgesratingen danner grunnlag for seeding i alle godkjente turneringer på det nivå det er invitert til i regi av Norges Biljardforbund.

Norgesratingen per gren er ikke delt inn i divisjoner eller nivå, men det er lagt til filter i Snooker med regionsrating og Pool med regionsrating, divisjonsrating og rating for klasser. I tillegg er det en ratingprofil per utøver som viser rating, antall godkjente matcher, vunnet/tapt, grafisk utvikling og matchresultater/poeng i turneringene.

Dere finner Norgesratingen på CueScore. Vi gjør oppmerksom på at det kun er aktive spillere inneværende sesong som er synlige i ratingen.

PRAKTISKE KONSEKVENSER FOR VÅR AKTIVITET

Med bakgrunn i at Fagdag og Biljardting – som skulle ha vært avholdt i april – ble utsatt, måtte styret beslutte Norgesrating og turneringssystem uten diskusjoner på Fagdagen. Turneringssystemet er grundig diskutert i ulike fora og er besluttet av styret i sak 87/18-20 (kommer egen publisering om dette), mens Norgesratingen er justert i nær dialog med fagpersoner på ratingsystemer.

RATINGLISTER PR. SESONG

Alle klasser vil ha egen rating trukket ut fra Norgesratingen. Ratingen for hver klasse vil oppdateres etter hver turnering gjennom hele sesongen og vil være delt pr. gren.

Pool Snooker Carambole
Kvinner
Veteran (O43)
U23 Gutter/Jenter
U19 Gutter Jenter
U17 Gutter
Snooker har ingen klasser   Carambole har ingen klasser  

TILHØRIGHET

Grunnlaget for hvilket nivå man tilhører er til enhver tid den offisielle Norgesratingen.

SEEDING

Grunnlag for seeding vil være den til enhver tid oppdaterte Norgesratingen for aktuell klasse eller nivå ved trekningstidspunktet.

LISENSER

Etter registrering av profil i Cuescore får man automatisk en C-lisens (til kr. 0,-) ved første påmelding til turnering i regi av klubb under Norges Biljardforbund.

FORELØPIG vs ETABLERT RATING

Startrankingen til en spiller er forbundet med usikkerhet og det er om å gjøre å justere til riktig nivå snarest mulig. Til dette benyttes en varient av FIDE-rating (sjakk), hvor man får en foreløpig rating inntil man har nådd et visst antall matcher. Dette oppnås ved å «gire» poengtildelingen i løpet av denne perioden slik at man vinner/taper flere poeng per match enn når ratingen har stabilisert seg.

Det vi kaller «Foreløpig rating» gjelder inntil man har nådd 20 matcher, og i denne perioden dobles antall poeng i forhold til når man har en etablert rating. I praksis oppnås dette ved å bruke en såkalt K-faktor (se nedenfor) på 40, mot K-faktor på 20 for de med etablert rating.

FORVENTET SCORE

For hver av spillerne i en match beregnes deres forventede score. Denne brukes til å beregne poeng i forhold til forskjellen i spillernes rating.

To spillere med samme rating vil derved kunne tjene/tape halvparten av K-faktor (se nedenfor). Ved stor forskjell i rating vil man tjene/tape færre poeng ved forventet resultat, mens man vil tjene/tape mange poeng ved uventet resultat.

Antall poeng en spiller vinner har tilsvarende poeng i tap hos den andre spilleren, altså et nullsum spill. Unntatt er perioden hvor en av spillerne kun har en foreløpig rating.

I perioden en spiller har foreløpig rating vil spilleren tjene/tape dobbelt så mange poeng.
Dersom motspiller har har en etablert rating vil han/hun kun få tildelt halvparten av “normal” poengsum pga usikkerheten ved motspillers rating.

POENGBEREGNING

For hver match spilt beregnes poeng som skal tildeles spiller A og B. Dette er en nøye kalkulasjon ut i fra en rekke forskjellige faktorer, blant annet en K-faktor (konstant) som angir det maksimale antall poeng man kan vinne/tape i en match.

For hver match spilt beregnes poeng som skal tildeles spiller A og B.

Steg 1
Ra = 10 R(1) /400
Rb = 10 R(2) / 400

Tallene ovenfor er for å forenkle videre kalkuleringer:

Steg 2
Ea = Ra / (Ra - Rb)
Eb = Rb / (Ra - Rb)

Steg 3
S1 = 1 / 0 (settes til 1 om spiller A vinner)
S2 = 1 / 0 (settes til 1 om spiller B vinner)

Steg 4
Her beregnes poengene spillerne vinner eller taper basert på utfallet av matchen.

Rating A = Ra + Ka * (Sa - Ea)
Rating B = Rb + Kb * (Sb - Eb)

Les mer om hvordan K-faktoren beregnes (Ka og Kb) nedenfor.

K-faktor
K-faktor er en konstant som benyttes for beregning av ratingpoeng.

Denne angir maksimalt antall poeng man kan vinne/tape i en match og kan kun oppnås dersom det er stor forskjell i spillernes rating samtidig som matchen har et uventet utfall (spiller med lavest rating vinner).

K-faktoren kan ha 3 verdier. Standard verdi er 20, mens matcher som har en foreløpig rating vil ha verdi på 40 for å flytte spille så raskt som mulig til sin antatt faktiske rating verdi.

En deltaker med en stabilisert rating som spiller mot en spiller med en foreløpig rating vil kun halvere sine tapte eller vunnede poeng ved at K-faktoren settes til 10. Dette er for at ikke stabiliserte ratingverdier skal rammes for mye fordi foreløpige ratingtallet ikke er stabilt ennå.

STARTPOENG

Alle utøvere som er lisensiert og har deltatt i godkjente terminfestede turneringer i regi av Norges Biljardforbund har fått sin poengscore regnet ut fra resultater i Cuescore fra 01.01.2015 og frem til dags dato. Utgangspunktet for poengberegningen er 1150 poeng.

Alle lisensierte utøvere oppnår en poengsum etter hvert som de vinner og taper matcher. Basis for poengberegningen vil være den siste oppdaterte Norgesratingen. Utøvere beholder sin poengverdi ved overgang til ny sesong.

Nye utøvere innplasseres med 1150 poeng. Dette gjelder også utenlandske utøvere som ikke spiller for en norsk klubb, men som skal delta i en godkjent terminfestet turnering hvor de møter norske utøvere. Disse utenlandske utøverne skal ikke figurere på Norgesratingen.

MATCHER SOM GIR POENG

Matcher som gir poeng i NBs Norgesrating er alle matcher i godkjente terminfestede arrangement som krever lisens.

Internasjonale mesterskap og lignende arrangert i Norge teller ikke på NBs Norgesrating.

WO OG AVBRUTTE MATCHER

WO-matcher teller ikke med på ratingen. I utgangspunktet vil avbrutte matcher, diskvalifikasjoner og forfeit ikke telle som tapt match. Vi vil håndtere denne problemstillingen med nye koder i Cuescore hvor tilfeller som bør resultere i tap av match faktisk blir håndtert som det.

You may also like...