Aktuelle saker

Styret har gjennomført 2 styremøter i høst – «Styremøte nr. 6/20-22» med protokoll HER og «Styremøte nr. 7/20-22» med protokoll HER. Nedenfor vil vi oppsummere de viktigste sakene som har vært til behandling.

Team Norway

Saken ble behandlet på begge møtene, og styret diskuterte hvorvidt den nåværende administrering og gjennomføring er den mest hensiktsmessige. Team Norway har vært et satsningsområde siden 2015 og vil fremdeles være det – i henhold til den vedtatte virksomhetsplanen fra Biljardtinget 2020. I starten var det helt klart at det i første omgang skulle satses på de unge pool-utøverne, og det er også her fokuset vil være i den nærmeste fremtid. Det er allikevel et mål om at begrepet «Team Norway» også skal ha ringvirkninger til andre klasser og grener. Styret mener at vedtak om overnattingsstøtte samt gratis startavgift i «Topp 16» samt reglementsfestet støtte til deltakelse i EM Snooker er i tråd med denne utvidelsen av begrepet.

Styret ønsker å ytterligere legge til rette for aktiviteten – både på yngresiden i pool, samt øvrige klasser og grener. Samtidig ønskes det en styrking av forbundets kontakt med klubbene for å ivareta det viktigste punktet i virksomhetsplanen – rekruttering.

Følgende vedtak ble fattet:

Organiseringen av arbeidet med Team Norway endres ved at det lyses ut en 50% stilling (ett år med mulighet for forlengelse) som administrator av Team Norway. Stillingen skal også innebære rekrutteringsarbeid.

Stillingen vil ikke nødvendigvis kreve at personen har faglig kompetanse som trener i biljard, men skal inneha gode administrative og kommunikative egenskaper som så drar veksler på fagpersoner i egne rekker. Styret mener at denne løsningen vil gjøre at vi – totalt sett – får mer ressurser til å drive målrettet toppidrettssatsing samtidig som vi frigir ressurser til rekrutteringsarbeid. Vi er nå i ferd med å lyse ut stillingen og oppfordrer personer i organisasjonen til å søke og/eller spre budskapet i eget nettverk.

Endringer i styre og utvalg

Det er gjennomført flere endringer i styre og utvalg i løpet av sommeren/høsten. Styret har fattet følgende vedtak:

Styret fraviker AFA-kartet for gjenværende tid av Tingperioden og beslutter at en leder av utvalgene ikke nødvendigvis behøver å sitte i forbundsstyret.
• Jo Bjørnstad konstitueres som visepresident i Norges Biljardforbund
• Jo Bjørnstad oppnevnes som leder av Organisasjonsutvalget
• Line Kjørsvik oppnevnes som leder av Turneringsutvalget
• Christel Johnsen trer inn som fast styremedlem
• Alexander Hansen trer inn som 2. varamedlem

Biljardgalla

Det har i en periode vært ønske om å arrangere en Biljardgalla hvor planen har vært at vi skal kunne hedre oss selv og organisasjoner/personer som gjør en spesiell innsats lokalt eller nasjonalt. I planleggingen av aktiviteten både sesongen 20/21 og 21/22 har vi lagt opp til dette i forbindelse med diverse aktivitet i pinsen. Denne saken – sammen med de to foregående – har noen usikkerheter knyttet til økonomi samtidig som alle er forholdsvis ressurskrevende.

Styret har derfor fattet følgende vedtak:

Styret ønsker i 2022 å ha fokus på NM-Uka samt organisering av Team Norway med tilhørende deltidsstilling og utsetter videre planlegging av Biljardgallaen til 2023.

NM Uka 2022

Etter at NM Uka 2021 ble besluttet avlyst, har det vært diskutert om formatet som var planlagt i 2021 var det som vi skulle jobbe videre med i planleggingen av NM Uka for 2022. Styret mener at det vil være mest hensiktsmessig å arrangere NM for Junior og NM for Veteran på den tradisjonelle måten – utenfor NM Uka. Styret har derfor fattet følgende vedtak:

Styret ønsker å arrangere NM-Uka 2022 i Åpen klasse og Kvinneklasse. Turneringsutvalget lager så snart som mulig en prosjektbeskrivelse som inneholder planlegging, gjennomføring og økonomi. Denne leveres til styret for endelig beslutning.

NM Superveteran

Det har i noen år nå kommet innspill fra en av våre klubber om å – forsøksvis – få lov til å arrangere et Norgesmesterskap for «Superveteraner».  Tanken er å avvikle 2 disipliner over 1 helg for utøvere som er veteraner + 10 år i henhold til aldersgrensen i TBR punkt 6.2.2.

Styret dispenserer fra Turneringsbestemmelsene og tildeler Stoppball Nidaros BK arrangementet av NM Pool for Superveteraner (veteran + 10 år) som en forsøksordning.  Generalsekretæren går i dialog med klubben for å avklare tilgjengelige avviklingsdatoer og formatet for mesterskapet.


Dersom det er noe dere lurer på i forbindelse med disse eller andre saker, bare ta kontakt med oss på biljard@biljardforbundet.no

You may also like...