Biljardting/Fagdag 2024


INNKALLING TIL ORDINÆRT BILJARDTING 9. JUNI 2024

Styret innkaller med hjemmel i forbundets lov §§ 11-13 (se lenke nederst på siden) til ordinært Forbundsting i Norges Biljardforbund på Thon Hotel Oslo Airport søndag 9. juni 2024. Tinget settes kl. 10:00 og avsluttes senest kl. 16:00. Registrering fra kl. 09:00. Vi ber de klubbene som har detaljerte spørsmål vedr. saker til behandling (f. eks. regnskap) om å sende inn disse i god tid før Biljardtinget, slik at vi kan få en god og informativ behandling.

Det innkalles samtidig til fagdag lørdag 8. juni. Fagdagen starter kl. 10:30 slik at det skal være mulig for alle å ankomme Oslo på lørdagen. Agenda for fagdagen er:

 • Informasjon fra forbundet
 • Økonomi som barriere
 • Turneringssystem
 • Kommunikasjon
 • Biljardgalla
 • Antidoping

Saksliste – Biljardtinget 09.06.2024

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne sakslisten
 8. Behandle beretning for Norges Biljardforbund, herunder beretninger fra tingvalgte organer
 9. Behandle
  • Norges Biljardforbunds regnskap
  • styrets økonomiske beretning
  • kontrollutvalgets beretning
  • revisors beretning
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
 11. Fastsette kontingent
 12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett
 13. Engasjere revisor til å revidere Norges Biljardforbunds regnskap
 14. Foreta følgende valg:
  1. Biljardstyre med president og visepresident, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  2. Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  3. Representanter til Idrettstinget eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  5. Disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

President og visepresident velges enkeltvis. Medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlem(mer) samlet. Til styret velges 1. varamedlem og 2. varamedlem. Rekkefølgen avgjøres i forhold til stemmetall.

For regler om stemmegivningen på Biljardtinget gjelder NIFs lov § 2-21.

Representasjon
På biljardtinget møter med stemmerett
a) Forbundsstyret
b) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
– 1-99 registrerte medlemmer: 1 representant
– 100+ registrerte medlemmer: 2 representanter
(Medlemstall per 31.12.23, Idrettsregistreringen 2024)

For øvrige bestemmelser om møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett, se § 12 i lenken nederst på siden.

Klubber og særforbund som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) er bundet av de representasjonsregler som står i NIFs lov (se lenke nederst på siden).

Vi gjør spesielt oppmerksom på § 2-4 Kjønnsfordeling. Den sier at klubber som har to representanter må stille med en av hvert kjønn. Stiller klubben med to av samme kjønn, får kun den ene representasjonsrett. Norges Biljardforbund kan gi dispensasjon fra § 2-4 dersom det foreligger særlige forhold. Skriftlig søknad om dette må i så fall sendes inn sammen med fullmaktsskjemaet.

Vi gjør også oppmerksom på § 2-5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, § 2-6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og § 2-7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd samt § 10-3 Representasjonsrett. Her fremgår det at en klubb må ha vært medlem av NIF i minst 6 måneder for å ha representasjonsrett og at en representant må ha vært medlem i klubben denne skal representere i minst en (1) måned før møtet.

Forslag og saker
Forslag og saker som skal behandles på tinget må sendes til forbundet (biljard@biljardforbundet.no) senest fire uker før tinget. Forslag må altså være Norges Biljardforbund i hende senest torsdag 9. mai. Fullstendig saksliste og sakspapirer offentliggjøres senest to uker før tinget.

Påmelding
Påmelding foretas på vår hjemmeside hvor vi har publisert et påmeldingsskjema senest torsdag 18. april (se lenke nederst på siden). Dette gjelder både representanter og observatører. Alle kostnader i forbindelse med deltakelse på fagdagen og biljardtinget står oppført i påmeldingsskjemaet.

Fullmakt
Klubbrepresentantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller være oppnevnt av klubbstyret. Vedlagte fullmaktsskjema (se lenke nederst på siden) må fylles ut og signeres av leder og et styremedlem. Fullmaktsskjema må være forbundet i hende senest torsdag 9. mai. Fullmaktsskjema er en bekreftelse på hvem som kan møte for klubben.

Reiseutgiftsfordeling
Reiseutgiftsfordeling vil bli benyttet (gjelder representanter). Reiseutgiftsfordelingen baseres på billigste fornuftige reisemåte tur/retur og fungerer slik at reisen skal koste like mye per representant, uansett geografisk tilhørighet. Med bakgrunn i biljardforbundets lov § 12-2 (se lenke nederst på siden) skal klubber som ikke stiller på biljardtinget være med og dekke reiseutgifter som om de stilte med én representant. Reiseutgiftsfordelingsskjema fylles ut på tinget. Observatører regnes ikke med i utgiftsfordelingen.

Dersom klubben er sent ute med bestilling av flybilletter og derfor må kjøpe dyre billetter, vil billettpris per uke 19 benyttes dersom dette er billigere enn det klubben har kjøpt billetter for.

Klubbkontingenten for 2024 benyttes i sin helhet som tilskudd til reisefordelingskassen.

Vel møtt!

Vedlegg/LenkerYou may also like...