Biljardforbundets verktøykasse

Velkommen til biljardsportens egen verktøykasse. Verktøykassen har som mål om å være samlingsplassen for viktig info, gode tips, inspirasjon og andre hjelpemiddel som kan være nyttige for deg og din biljardklubb. Forhåpningen er at verktøykassen skal være det beste utgangspunktet når du og din klubb har spørsmål ved klubbens drift, utvikling eller den idrettslige aktiviteten.

Verktøykassen er oppdelt i noen ulike temaer. De fleste rubrikker er lenker til eksterne nettsider som tar deg videre til riktig verktøy. Bruk den for alt den er verdt!

1. Klubbdrift

Aktive og velfungerende klubber muliggjør en kvalitetsmessig god drift av klubbens kjernevirksomhet, slik at medlemmene opplever mestring og glede i biljardsalongen. Velfungerende klubber er bygget på kontinuitet gjennom struktur og kompetent ledelse. Klubben er også oppdatert og proaktiv til det som skjer i norsk biljardsport, norsk idrett og samfunnet i øvrig. I aktive og velfungerende klubber er det gøy og meningsfullt å utøve idrett og være engasjert! Nedenfor følger ti steg som kan hjelpe deres klubb til å bli mer aktiv og velfungerende.

1.1. Retningslinjer. Sammen har dere bestemt hvilken klubb dere ønsker å være – hvilke mål og retningslinjer skal være grunnleggende, og hvordan skal dere bli en bedre klubb?

1.2. Klubbmiljø. Mestring, tilhørighet, trygghet og trivsel bør være i fokus. Medlemmene har trygge rammer, men de blir også utfordret og trives i miljøet. Klubben har klare retningslinjer for hvordan man oppfører seg, der det sosiale verdsettes. Klubben har en god rutine på hvordan ønske nye medlemmer velkommen, med info om klubben slik at de føler seg som en del av klubben.

1.3. Utdanning. Utdanning, læring og ivaretakelse av instruktører og trenere gir bedre aktivitet. Har dere utdanning i fokus?

1.4. Rekruttering. Grunnfundamentet for at klubben skal fortsette eksistere, prestere og vokse på sikt er at få inn nye medlemmer, både som utøvere og i tillitsverv. Rekruttering gir også sterkere økonomi, da støttemidler betales ut per medlem. Du får flere gode tips på dette under rubrikken «4. Inspirasjon og tips».

1.5. Klubbhåndboka. Klubbhåndboka beskriver en god rolle- og ansvarsfordeling for styret og tillitsvalgte, Klubbhåndboka oppdateres kontinuerlig slik at nye styremedlemmer kommer inn i sitt arbeid med en gang og ikke må finne opp hjulet på nytt. Alle klubber bør ha en klubbhåndbok. Gjennom kurset «Styrearbeid i praksis» får dere bra innblikk i hvordan en klubbhåndbok kan formes og utvikles. NIF har laget en oversiktlig veileder som kan brukes gratis (følg lenken i rubrikken videre).

1.6. God på informasjon og kommunikasjon. Klubben har god informasjon til medlemmer og nye medlemmer: god og selvforklarende nettside, er aktive på sosiale medier, og har god informasjonsflyt internt. Dette gir et godt inntrykk av klubben. Du finner flere gode tips på dette under rubrikken «5. Kommunikasjon og formidling».

1.7. Planverk og strategi. I tillegg til klubbhåndbok er det lurt å ha en virksomhetsplan og en sportslig plan. En virksomhetsplan er et forankret, oppdatert og levende strategidokument som sier noe om hvor klubben skal, og hvordan den skal komme dit. En slik plan inneholder visjon, verdier, virksomhetsidé, innsatsområder, delmål og handlingsplaner. En sportslig plan sier noe om hvordan det sportslige tilbudet er bygget opp. Det er tross alt idretten som er vår kjerneaktivitet. Trenere og instruktør er ansvarlig for å utvikle og oppdatere den sportslige planen, sammen med styret, med utgangspunkt i klubbens virksomhetsplan.

Her er noen gode forslag på velutviklede strategier og planer fra noen utvalgte klubber: Åssiden IFKløfta IL Tyrving IL Friidrett

1.8. Aktivitetstilbud. Er klubbens aktivitetstilbudet godt organisert? Står det i stil med det medlemmene ønsker? Kan vi utvikle aktivitetstilbudet vårt? Nå ut til nye målgrupper?

1.9. Anlegg. Er anleggssituasjonen god nok? Hva kan vi gjøre for å forbedre den? Klubben bør ha oversikt over biljardsalongen/klubbhuset. Klubben har god dialog med idrettsrådet. En strategi er fint å ha, og kanskje en ansvarlig for dette i styret?  

1.10. Arrangement. Klubben holder attraktive arrangementer og turneringer for medlemmer og andre klubber, men det er også enkelt å arrangere konkurranser fordi klubben har innarbeidet gode rutiner og beskrivelser på alt som må gjøres. Samarbeid med andre klubber om utbud, utvikling og arrangement er også noe som det bør legges vekt på.

2. Hjelpemiddel for klubbdrift- og utvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at klubben utvikler seg mot en ønsket og bedre framtidig situasjon. Norges Biljardforbund ønsker å legge til rette for klubbutvikling, og gode tilbud som klubbene kan benytte seg av for egen vekst og utvikling. Forankring av ønsket utvikling er sentralt for fremgang. Både styret og resten av klubben bør være delaktige for å utvikle klubben sammen.

2.1. NIF:s «Klubbguiden»
På idrettsforbundets nettside finner du all slags informasjon om hvordan man stifter og drifter en klubb i Norge. Når du har spørsmål eller funderinger kan denne siden være et godt utgangspunkt før dere ev. tar det videre i eget forbund. Hvis dere ikke finner det dere søker, må dere gjerne ta kontakt med biljardforbundet direkte. Se «Klubbguiden» for mer info.

2.2. NIF:s temasider
På NIF:s nettside finner du også temasider som tar opp relevante kunnskapsområder som er viktige for oss i idretten. Her finnes sider som tar opp f.eks. barneidrett, inkludering, bærekraft, seksuell trakassering og mobbing. Temasidene er et godt hjelpemiddel når det oppstår spørsmål eller kontroverser i deres klubb som dere må håndtere. Her er alle temasider samlet.

2.4. Biljardforbundets prosjektmidler
De siste årene har forbundet utlyst tildelingsmidler til prosjekter med fokus på rekruttering og klubbutvikling i det norske biljardmiljøet. Dette tilbudet håper vi skal hjelpe forbundets medlemsklubber å starte i gang og videreutvikle prosjekter og ideer som på sikt styrker biljardsporten og den egne klubbutviklingen. Følg med på forbundets nettside, så vil du bli oppdatert når en ny søknadsperiode starter. Se tidligere utlysninger: 202220212018

2.5. Idrettsforbundets utstyrsmiddelordning
Alle idrettslag- og foreninger tilknyttet Norges Biljardforbund blir hvert år tilbudt om å søke erstatning til utstyr kjøpt det siste året. Det sendes ut en e-post til alle idrettslag og grupper i fleridrettslagene med mer informasjon om ordningen årlig. Les mer informasjon på NIFs nettside.

2.6. Lokale aktivitetsmidler
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er de kommunale idrettsrådene som styrer tildelingen og målgruppene er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Utbetalingen av midler skjer i løpet av høsten hvert år (august-november). Hvis dere ønsker å vite mer om hvordan dere kan få tildeling, ta kontakt med idrettsrådet i deres kommune. Les mer om LAM her.

2.7. Stiftelser og stipender
Inne på klubben.no finnes en liste over forskjellige stiftelser og tilskuddsordninger som klubben kan søke midler fra. Finn ut mer av hvilke stipender dere kan søke på her.

3. Kurs, sertifisering og rapportering

3.1. Styrearbeid i praksis
Hva er styrets ansvar og arbeidsområde? Hva innebærer det å være tillitsvalgt i en klubb? I kurset «Styrearbeid i praksis» får styret svar på disse spørsmålene samt annen god hjelp til å strukturere og effektivisere styrearbeidet. Målgruppe for kurset er styret i klubben (ev. gruppestyrene i fleridrettslag) og andre tillitsvalgte som styret har delegert fullmakter og myndighet til. Normal varighet er ca. tre timer og de fleste idrettskretser tar seg ikke betalt for kurset. Gjennomføring av kurset avtales nærmere med egen regional idrettskrets.

3.2. NIF:s e-læringkurs
Idrettsforbundet har en rekke e-kurser, som du som er engasjert i idretten enkelt kan ta og gjennomføre. Det finnes bl.a. kurs for hvordan man kan jobbe med inkludering og paraidrett, kurs innenfor «Trenerløypa» og kurs om ernæring og ledelse. Det finnes også et innføringskurs i styrearbeid som kan være bra å ta for styremedlemmer og de som administrerer klubben og som fungerer som en intro til det mer omfattende «Styrearbeid i praksis». Du logger deg inn via Idrettens ID her.

3.3. Kunnskapsvideo.no
Idrettsforbundet har lansert en nettside der det samles informative videoer som kan være en god hjelp til klubbene. Her finnes videokurser om bl.a. ledelse- og trenerutvikling, barneidrett og generelt om idrettens organisering.

3.4. Bedre klubb
«Bedre klubb» er et utviklingsverktøy som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Gjennom å svare på hvordan idrettslaget bl.a. løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i laget. Alle idrettslag som gjennomfører «Bedre klubb» vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre. Kurset tar ca 30 min å gjennomføre. Det er kun leder/styre som kan svare på spørsmålene på vegne av idrettslaget.

3.5. Rent idrettslag
«Rent IL» er et program som utfordrer klubben til å utvikle sin egen antidopingpolicy. Programmet skal få trenere, ledere og aktive til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til sist skal dere bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak. Det må settes av 1-2 timer, der styret, sentrale ledere og andre ressurspersoner i idrettslaget samles for gjennomføring. Etter gjennomført kurs får dere en sertifisering som er gyldig i to år, i tillegg til at dere blir satt opp som «rent idrettslag» på nettsiden.

3.6. Ren utøver
Utøvere og spillere kan også sertifisere seg som «ren utøver». Dette gjøres via nettsiden renutover.no og gjennomføringen av e-kurset tar ca 25-30 minutter.

3.7. Trenerattesten
Idrettstinget har vedtatt at trenerattest skal være obligatorisk for alle som skal være trener, instruktør eller leder i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener.

3.8. Politiattest
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

3.9. NIF:s varslingssystem
I 2022 lanserte idrettsforbundet varslingssystemet «Mitt varsel» der uegentligheter i foreningsidretten enkelt kan varsles og håndteres effektivt og systematisk. Du kan rapportere helt anonymt og på vegne av andre.

3.10. Sunn idrett
Sunn idrett er et satsingsområde i NIF med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger til mat, kropp, helse og prestasjon. Her kan dere lese mer om sunne kostvaner og hvordan dere kan jobbe med dette internt i egen klubb.

3.11. Miljøhåndboka
NIF har lansert en miljøhåndbok som er en brukervennlig og håndfast bok som hjelper dere å ta mer miljøbevisste valg. Hvis dere har funderinger eller ønsker å bli bedre på dette området, er et oppslag i boken en god start.

3.12. Samordnet rapportering
Samordnet rapportering er den årlige offisielle registreringen av medlemstall, aktivitet og kontaktinformasjon fra norsk idrett. Registreringen gjennomføres fra januar frem til siste april ved at idrettslagene rapporterer nøkkelinformasjon inn til NIF på en enkel nettbasert løsning. Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomiske støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler, etc) som kommer forbund og i sin tur klubbene til gode. Videre er tallene fra idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten. Fristen er 30. april.

4. Inspirasjon og tips

4.1. Eksempler på prosjekter og tiltak som kan inspirere din klubb å jobbe med rekruttering og klubbutvikling

 • Regelmessige treningsturneringer (særlig for de prioriterte gruppene barn/kvinner/para)
 • Organisering av bedriftsidrett (lokke til seg lokale bedrifter som kommer og spiller i deres lokaler. Dette kan både lede til økt rekruttering og flere inntekter.)
 • Matservering på biljardklubben (gjør det mulig for barn og unge å komme direkte til trening og samhold rett etter skolen)
 • Innføring av regelmessige kvelder for barn og unge (der de sammen med instruktører kan få en innføring i biljardsporten).
 • «Pool in School» (arrangere aktivitet og undervisning sammen med den lokale skolen avsluttes med en turnering. Prosjektet kan rette seg mot ungdommer i alderen 13-19 år som ikke allerede deltar i organisert aktivitet, f.eks.)
 • Bruk av visuelle medier (lage instruksjonsvideoer i klubben som kan deles i deres sosiale kanaler og brukes for innføring til nye målgrupper)
 • Samarbeid med andre lokale aktører og nettverk (ta kontakt med et lokalt kvinnenettverk og invitere dem på biljardkvelder hos dere, f.eks.)
 • Tilby gratis spill for de lokale fritids- og ungdomsklubbene.
 • Gjennomføre biljardkurs for voksne nybegynnere (introkurs over to dager med spill og gjennomgang av regler og teknikker.)
 • Ta kontakt med deres idrettsråd – eller krets for å se på mulige samarbeid eller tips på rekrutteringstiltak og klubbutviklingsmuligheter i deres region/kommune.)
 • Læring og kursing av tillitsvalgte, instruktører og aktive (eks. kursbøker, kurs, PAT-kurs, trenerkurs, etc.)
 • Samarbeide med andre lokale idrettslag- og klubber (hvilke synergieffekter kan oppstå når dere kommer sammen?).
 • Har klubben egne verdier? Gjør disse synlige i salongen, på sosiale medier og på nettsiden. Hvis folk vet hva dere står for i klubben, blir det lettere å skape det miljøet du ønsker.
 • Lag en kampanje i biljardklubben der dere inviterer søsken, foreldre, besteforeldre og venner til å spille.

4.2. #GNIST – Idretten trenger flere kvinner!
#GNIST er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten. Idrettsforbundet har lansert denne nettsiden med mange gode eksempler og tips på tiltak som kan hjelpe din klubb å rekruttere inn flere kvinner og jenter.

4.3. #STOPP – idrettens kampanje for å motvirke diskriminering
Dette er en langsiktig kampanje som jobber for å motvirke all slags diskriminering i norsk idrett; rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. Bruken av kampanjematerialer på turneringer og treninger eller digitalt i deres sosiale kanaler er helt gratis.

4.4. ALLEMED:s verktøykasse
ALLEMED er en organisasjon som jobber mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge i Norge. I sin verktøykasse har de samlet mange ulike innspill på tiltak som kan gjøres for å få flere med – noe som er relevant også for oss i biljardmiljøet. Her kan dere finne informasjon om utstyrsordninger, støtte- og tilskuddsordninger og hvordan man formidler aktivitet ut til barn og unge.

4.5. BUA – lån sportsutstyr!
BUA er et nasjonalt nettverk av utstyrssentraler som finnes over hele landet. Her kan man låne alt av utstyr til sport og friluftsliv. Kanskje dere kan samarbeide med deres lokale BUA om biljardrelatert utstyr?

4.6. Spelabiljard.nu
Norges Biljardforbunds motsvarighet i Sverige – Svenska Biljardförbundet – har lansert en fin nettside som gir en god innføring i våre tre disipliner pool, snooker og carambole. Her kan dere få tips, inspirasjon, lære om regler, teknikker og historie.

5. Kommunikasjon og formidling

5.1. Hvordan når klubben ut til medlemmer og publikum gjennom sosiale medier?

Det vi sier og det vi gjør må kommuniseres med utgangspunkt i våre verdier. Åpenhet og intern informasjon er viktig for å sikre innflytelse. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Digital kommunikasjon gjennom sosiale medier, nettside og nyhetsbrev er enkle og effektive måter og nå ut til medlemmer og andre som er interesserte i hva klubben driver med. Nedenfor følger syv steg for hvordan dere kan jobbe med dette.

 1. Det viktigste når dere skal publisere og dele er at godt innhold er interessant, relevant og verdiskapende. Tenk på att det dere kommuniserer skal ut til foreningens medlemmer, først og fremst.
 2. Bruk sosiale medier som er lettanvendelige, som dere enkelt kan oppdatere og som flere kan ha tilgang til. Gode eksempler er Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok og Snapchat.
 3. Hyppig bruk leder ofte til flere følgere. Innlegg trenger nødvendigvis ikke å være altfor lange.
 4. Nyhetsbrev er en enkel måte og nå ut til medlemmer med viktig informasjon. Det finnes mange løsninger for dette på Internett. Eller så lager man rett og slett en egen adresseliste med alle medlemmer utfra sine egne systemer – for dette er KlubbAdmin et godt og praktisk verktøy! (Sett inn lenke her)
 5. Det er lett og gøy å dele bilder fra treninger, turneringer og andre aktiviteter dere gjør. Både for de som deltar og for de som følger dere.
 6. Husk at sosiale medier er sosiale! Svar og gi respons til de som liker og kommenterer. Kort reaksjonstid vil også redusere risikoen for at negative innlegg sprer seg videre.
 7. Husk å hente inn samtykke for deling av bilder, film og lyd i sosiale medier. Personen som blir avbildet må ha godkjent og samtykket til publisering. Foreldre/foresatte gir samtykke på vegne av sine barn under 15 år. Et samtykke kan alltid trekkes tilbake.

5.2. Nettvettregler

 • Bilder og tekst skal ikke inneholde elementer av ironi, mobbing, usaklig eller negative kommentarer.
 • Respekter alltid opphavsretten (man kan ikke fritt publisere bilder man finner via f.eks. Google).
 • Respekter samtykke (spør personen om den ønsker å være med på bilde før du publiserer).
 • Inaktive kontoer og grupper/sider bør legges ned.
 • Husk å være en god ambassadør for ditt idrettslag og biljardsporten i Norge.

Innspill til verktøykassen mottas gjerne til biljard@biljardforbundet.no