Utvikling av Forbundet

Norges Biljardforbund har hatt sitt første styremøte i ny tingperiode. Ambisiøse som vi er, var det hele 17 saker på dagsorden, og til alt overmål var møte ferdig 4 minutter før tiden.

Styret har vært igjennom prinsipielle diskusjoner om utvikling av Forbundet. I første rekke gjelder dette hvordan vi skal bygge en god struktur i arbeidet vårt som skal gi oss ro i organisasjonen, åpenhet, gjennomsiktighet og gode prosesser.

Her er prinsipper for videre utvikling av styremøter:

  • Alle saker til styremøter skal være klar senest 1 uke før styremøte
  • Sakliste vil bli publisert på hjemmesiden 1 uke før styremøte
  • Møteplan for tingperioden blir vedtatt i første møte etter Biljardtinget
  • Protokoll fra styremøte skal innholde saksbakgrunn og vedtak, og i tillegg skal orienteringer refereres kort
  • Protokoll skal signeres ved styremøtes slutt, og publiseres første virkedag etter styremøte

Vi arbeider nå med å endre AFA-kartet med beskrivende tekst. Så langt vi klarer skal det være sammenheng mellom Virksomhetsplan med fokusområder og støtteprosesser, AFA-kart med beskrivelser av ansvars-, fullmakts- og arbeidsfordeling og budsjett med prosjektnummer og underliggende kontonummer.

Her er prinsipper for utvikling av organisering:

  • Virksomhetsplanen vedtatt på Biljardtinget er styrende for Forbundsstyrets arbeid
  • Alle fokusområder og støtteprosesser skal ha prosjektbeskrivelse, koblet mot prosjektnummer i budsjettet
  • Administrative utvalg skal gjenspeile fokusområdene i Virksomhetsplanen
  • Alle utvalg skal ha prosjektbeskrivelse med mandat, koblet mot prosjektnummer i budsjettet
  • Det skal være gode prosesser i utvalgene med prosjektbeskrivelser
  • AFA-kartet med beskrivelse av ansvars-, fullmakts- og arbeidsfordeling skal gjenspeile oppgaver til utvalgene og rollene i Norges Biljardforbund
  • Presidentskapet endrer navn til Arbeidsutvalg, og ligger i AFA-kartet under Forbundsstyret og over Generalsekretær.
  • Norges Biljardforbund sin styreportal (NIF) skal ha arkiv og all dokumentasjon i utvalgs- og styrearbeid. Det skal lett kunne gjøres tilgjengelig for publisering.

Styret i Norges Biljardforbund har høye ambisjoner, og vi håper Biljardnorge har forståelse for at «Ting Tar Tid».

 

Med vyrdsam helsing

Robert Gelin Rysjedal
President
Norges Biljardforbund