Ungdomsidrett

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige.

Idretten skal:
• tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov – idrett for alle
• tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning – ungt lederskap
• gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner – fremtidens utøvere

Dette er Ungdomsløftet!

Hva?
Ungdomsidrett er definert som aktiviteter for medlemmer i aldersgruppen 13-19 år, det vil si perioden med ungdomsskole og videregående skole. Det er rundt 300 000 i aldersgruppen 13-19 år som er aktive medlemmer i norsk idrett.

To viktige premissgivere for ungdomsidretten er Ungdomsløftet og Retningslinjer for ungdomsidrett. Les mer om disse i fanene under.

Hvorfor?
Idretten ønsker å beholde så mange som mulig, så lenge som mulig og skape livslang idrettsglede. Ungdom som ikke lenger ønsker å være aktive utøvere bør tilbys andre roller, som for eksempel å være trener, leder, dommer, styremedlem eller frivillig som utfører andre oppgaver i idrettslaget.

For å samle hele idretten til en felles innsats for å øke ungdommers rolle og innflytelse i egen aktivitet og i norsk idrett, ble det i 2012 igangsatt en tiårig strategi kalt Ungdomsløftet. I tillegg til at målet er å beholde flest mulig i aktivitet lengst mulig, skal idretten legge til rette for at flere ungdom tar roller som ledere, trenere, dommere og frivillige.

Hvordan?
www.ungdomsløftet.no: Hovedhensikten med nettsiden er å vise frem og spre gode eksempler og ideer om hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett. Nettsiden består av mer enn 30 reportasjer og filmer med tips og råd om god ungdomsidrett som kan brukes på tvers av idretter og lokalmiljøer. Det er utøvere, trenere, foreldre og idrettslag selv som forteller hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett.

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å bruke innholdet på ungdomsløtet.no aktivt i sitt arbeid med målgruppen.

Temakveld – Ungdomsidrett:
Ønsker du å ta opp, diskutere og utvikle ungdomsidretten i ditt idrettslag? Ta opp utfordringene ved å gjennomføre «Temakveld – Ungdomsidrett» (klikk på lenken i overskriften). Målet med temakvelden er å gjøre idrettslaget mer bevisst det tilbudet de har for ungdom i alderen 13-19 år, samt å diskutere mulige tiltak og handlinger idrettslaget kan iverksette for å utvikle tilbudet.

Ungdommens retningslinjer

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre ungdommers rettigheter som individ og aktiv idrettsutøvende. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse i praksis.

Det er imidlertid viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut.

Les mer om retningslinjer for ungdomsidrett her.

Ungdomsløftet

Ungdomsløftet er norsk idretts tiårige satsning frem mot 2022 for å rekruttere og beholde flere ungdom i norsk idrett. Målet er at ungdom mellom 13 og 19 år skal være med lengst mulig som aktive, men også i rollen som trenere, ledere, dommere og frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben.

For å oppnå dette har idretten definert tre likeverdige «søyler» som skal nå ulike målgrupper:

Idrett for alle:
Idretten skal jobbe for å beholde flere ungdom i et variert og inkluderende aktivitetstilbud. Norsk idrett ønsker at flere ungdom skal finne den aktiviteten de ønsker å drive med, i det omfanget de ønsker seg, i sitt eget lokale og sosiale miljø.

Det er viktig å skape et trygt og godt sosialt miljø der ungdom kan være i aktivitet, uten krav til prestasjon eller resultater. Det er et mål at ungdommen selv er delaktige i å skape disse aktivitetene i idrettslagene, både som ledere, trenere og aktivitetsledere. Det er derfor viktig at denne søylen, og søylen som omhandler ungt lederskap sees i sammenheng.

Ungt lederskap:
Involvering av ungdom er nøkkelen i Ungdomsløftet, både for aktive utøvere og unge trenere/dommere/ledere. Norsk idrett ønsker at unge mennesker skal ta større ansvar for egen idrettshverdag og eget idrettsmiljø. Dette krever kompetanse og det krever at ungdommen får plass til å være med der beslutningene tas, både i idrettslagene og på krets- og forbundsnivå. Den beste læringsarenaen for de yngste lederne er i eget idrettslag, med en mer erfaren mentor/kontaktperson i idrettslaget som kan følge opp den unge lederen i starten.

Fremtidens utøvere:
Ungdom som driver aktivt med idrett, og som ønsker å trene mye og bli så god som hun/han kan, skal få muligheten til det. De skal selv være med å påvirke sin egen aktivitet gjennom å planlegge egen treningshverdag og å sette mål for aktiviteten og treningen. Muligheten for å kombinere idrett og høyere utdanning er viktig i søylen fremtidens utøvere.

Tips og ideer – ungdomløftet.no

Les mer om retningslinjer for ungdomsidrett her.

Kurs, seminar og program

Norges idrettsforbund tilbyr ulike kurs, seminarer og program for unge ressurspersoner i norsk idrett. Her finner du en oversikt over tilbudene.

UNG-frivillig Fond

Overskuddet etter Ungdoms-OL på Lillehammer er øremerket et UNG-frivillig Fond. Fondet har som formål å engasjere flere ungdom og unge voksne som frivillige og arrangører i norsk idrett. Det er primært særforbund og som kan søke på disse midlene. Idrettskretser kan søke i samarbeid med særforbund. 

Utlysningsbrev

Søknadsskjema

Ungdoms-OL på Lillehammer var en betydelig læringsarena for Norges idrettsforbund når det gjelder ungdom og frivillighet. Idrettsforbundet sitter i dag på mange nyttige erfaringer for et videre målrettet arbeid med ung frivillighet i norsk idrett. Det er disse erfaringene vi nå skal videreføre i UNG-frivillig Fond.

Mål om å engasjere flere ungdom:
Det er et overordnet mål for norsk idrett å engasjere flere ungdom og unge voksne som trenere, ledere, frivillige og arrangører.

Målet med fondet er å bruke store idrettsarrangement til å rekruttere flere unge frivillige til fortsatt engasjement i idretten. De unge frivillige skal rekrutteres fra idrettsorganisasjonen, primært eget idrettslag.

Mål og gjennomføring av UNG-Frivillig Fond:

  • Ha en klar kobling mellom den frivilliges deltakelse i programmet og bidrag i eget idrettslag/lokalt organisasjonsledd etter å ha vært med på arrangementet
  • Bruke større arrangementer til aktivt å rekruttere flere unge fra hele organisasjonen til videre frivillig engasjement i idretten
  • Bruke arrangementene som en læringsarena for økt lokal arrangementskompetanse og lederkompetanse
  • Sette arrangementskunnskap i system, med krav om overføring av kunnskap fra erfarne frivillige til unge frivillige
  • Bruke unge frivillige og deres kunnskap til å fornye arrangementet, eksempelvis gjennom bruk av sosiale medier, video, lys, lyd etc.

Søknadsprosess:
Et UNG-Frivillig Fond vil gi særforbund muligheten til å engasjere forbundets egne ungdom i sine arrangementer og i sitt strategiske utviklingsarbeid for ungdom. NIF vil oppfordre til rekruttering av ungdom som er underrepresentert i den aktuelle idrettsorganisasjonen.

Et grunnleggende kriteria for økonomisk støtte er at frivillighetsprosjektene skal være for, av og med ungdom, og at kunnskapen de unge tilegner seg skal tilbakeføres til den lokale idrettsaktiviteten. For at et særforbund/lokal arrangørorganisasjon skal være stønadsberettiget bør arrangementet være av en gitt størrelse, enten av nasjonal eller internasjonal karakter.

Nyhetssaker

Her finner du nyhetssaker og blogginnlegg relatert til ungdomsidrett og ungt engasjement, som har vært publisert på idrettsforbundet.no.

Ungt engasjement i norsk idrett:

Tips og triks!

Idrettens ungdomsår 2016:

Internasjonalt (IOA) og nasjonalt Olympisk Akademi (NOA):

Idrettens fredskorps:

Andre relevante artikler og blogginnlegg: