Retningslinjer for ungdomsidrett

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre ungdommers rettigheter som individ og aktive idrettsutøvere.

Retningslinjer for ungdomsidrett

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktive idrettsutøvere. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse retningslinjene i praksis.

Det er imidlertid viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut.

Aktivitet
Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

Dette betyr:

 • Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil.
 • Ungdom skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne.
 • Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål.
 • De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner.
 • Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e).
 • Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap.
 • Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og behov.
 • Særforbundene bør vurdere og videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover).

Utdanning
Utdanningen i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

Dette betyr:

 • Ungdom skal få tilbud om trener-, leder- og/eller dommerkurs når de er aktive utøvere.
 • Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig.
 • Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta.
 • Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov.
 • Særforbundene må tilpasse utdanningen og sette fokus på:
  •   Ungdom som gruppe.
  •   Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget.
  •   Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses.
  •   Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene.

Idrettslaget
Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

Dette betyr:

 • Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan. De må bli spurt, og de må selv spørre.
 • Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse gjennom tillitsverv.
 • Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel. 
 • Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det passer for. Ungdom må være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på klubben sin, dette kan skje gjennom start- og oppfølgingsmøter.